പേജുകള്‍‌

Thursday, December 29, 2011

അരിയാന്‍ രാജമാന്നാന് ആദരാഞ്ജലികള്‍.ഇരുപത്തിഎട്ടാം വയസില്‍ തന്റെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും മൂന്നു വര്ഷം മാത്രം നീണ്ട തന്റെ ഭരണവും അവസാനിപ്പിച്ച്‌ ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അരിയാന്‍ രാജമാന്നാന് ആദരാഞ്ജലികള്‍.

1 comment:

Related Posts with Thumbnails