പേജുകള്‍‌

Tuesday, May 24, 2011

പതിനെട്ടു കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കുമാത്രം-നല്ല ഒന്നാന്തരം ബഹുഭാഷാ ചീത്തവിളി


മുന്നറിയിപ്പ്: സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ മാത്രം വായിക്കുക എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല


പല നാടുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മള്‍ മലയാളികളെ അവരുടെ ഭാഷയില്‍ ആ നാട്ടുകാര്‍ തെറിവിളിച്ചാല്‍ പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന്  മനസ്സിലാക്കാതെ പല്ലിളിച്ചു കാണിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ഇതാ ഒരു മോചനം. ബഹുഭാഷാ തെറി നിഘണ്ടു.
 ഇതും സായിപ്പിന്‍റെ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളം തെറി മാത്രം അതിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി മലയാളത്തില്‍ വച്ചു താങ്ങിക്കോ(കിട്ടുന്നത് മേടിചോണം-no thanks എനിക്ക് പങ്ക് വേണ്ട)

ഭയമുള്ളവര്‍ ഇവിടെ നിര്‍ത്തിക്കോ. അല്ലാത്തവര്‍ മുന്നോട്ട്.


A
anus - butt
arse - butt
arsehole - butt
ass - butt
ass-hat - idiot
ass-jabber - homosexual
ass-pirate - homosexual
assbag - idiot
assbandit - homosexual
assbanger - homosexual
assbite - idiot
assclown - butt
asscock - idiot
asscracker - butt
asses - butts
assface - butt
assfuck - rear-loving
assfucker - homosexual
assgoblin - homosexual
asshat - butt
asshead - idiot
asshole - jerk
asshopper - homosexual
assjacker - homosexual
asslick - idiot
asslicker - Buttlicker
assmonkey - idiot
assmunch - idiot
assmuncher - butt
assnigger - Racial Slur
asspirate - homosexual
assshit - idiot
assshole - butt
asssucker - idiot
asswad - butt
asswipe - butt


B
bampot - idiot
bastard - illegitimate child
beaner - Mexican
bitch - female dog
bitchass - idiot
bitches - female dogs
bitchtits - homosexual
bitchy - mean
blow job - sexual act
blowjob - sexual act
bollocks - male genitalia
bollox - male genitalia
boner - erection
brotherfucker - homosexual
bullshit - poop
bumblefuck - homosexual
butt plug - cork
butt-pirate - homosexual
buttfucka - homosexual
buttfucker - homosexual


C
camel toe - female genitalia
carpetmuncher - homosexual
chinc - Chinese
chink - asian
choad - male genitalia
chode - small penis
clit - female genitals
clitface - idiot
clitfuck - sexual act
clusterfuck - mess up
cock - penis
cockass - Jerk
cockbite - idiot
cockburger - idiot
cockface - idiot
cockfucker - idiot
cockhead - idiot
cockjockey - homosexual
cockknoker - homosexual
cockmaster - homosexual
cockmongler - homosexual
cockmongruel - homosexual
cockmonkey - idiot
cockmuncher - homosexual
cocknose - idiot
cocknugget - idiot
cockshit - idiot
cocksmith - homosexual
cocksmoker - homosexual
cocksniffer - homosexual
cocksucker - homosexual
cockwaffle - idiot
coochie - female genitalia
coochy - female genitalia
coon - African American
cooter - vagina
cracker - Caucasian
cum - semen
cumbubble - idiot
cumdumpster - prostitute
cumguzzler - homosexual
cumjockey - homosexual
cumslut - dirty girl
cumtart - idiot
cunnie - female genitalia
cunnilingus - sexual act
cunt - vagina
cuntass - idiot
cuntface - idiot
cunthole - female genitalia
cuntlicker - homosexual
cuntrag - idiot
cuntslut - idiot


D
dago - Italian
damn - darn
deggo - Italian
dick - penis
dickbag - idiot
dickbeaters - Hands
dickface - idiot
dickfuck - idiot
dickfucker - homosexual
dickhead - phallace face
dickhole - male genitalia
dickjuice - semen
dickmilk - sperm
dickmonger - homosexual
dicks - penises
dickslap - sexual act
dicksucker - homosexual
dicksucking - sexual act
dickwad - idiot
dickweasel - idiot
dickweed - idiot
dickwod - idiot
dike - homosexual
dildo - sexual toy
dipshit - idiot
doochbag - idiot
dookie - poop
douche - female hygene product
douche-fag - idiot
douchebag - female hygene accessory
douchewaffle - homosexual
dumass - idiot
dumb ass - idiot
dumbass - idiot
dumbfuck - idiot
dumbshit - idiot
dumshit - idiot
dyke - homosexual


F
fag - homosexual
fagbag - homosexual
fagfucker - homosexual
faggit - homosexual
faggot - homosexual
faggotcock - homosexual
fagtard - homosexual idiot
fatass - a fat person
fellatio - sexual act
feltch - sexual act
flamer - homosexual
fuck - fornicate
fuckass - idiot
fuckbag - idiot
fuckboy - idiot
fuckbrain - idiot
fuckbutt - butt
fucked - had intercourse
fucker - fornicator
fuckersucker - idiot
fuckface - idiot
fuckhead - butt
fuckhole - jerk
fuckin - sexual act
fucking - freaking
fucknut - idiot
fucknutt - idiot
fuckoff - go away
fucks - sexual act
fuckstick - male genitalia
fucktard - Moron
fucktart - idiot
fuckup - idiot
fuckwad - idiot
fuckwit - dummy
fuckwitt - idiot
fudgepacker - homosexual


G
gay - homosexual
gayass - butt
gaybob - homosexual
gaydo - homosexual
gayfuck - homosexual
gayfuckist - homosexual
gaylord - homosexual
gaytard - homosexual
gaywad - homosexual
goddamn - goshdarn
goddamnit - goshdarnit
gooch - female genitalia
gook - Chinese
gringo - foreigner
guido - italian


H
handjob - sexual act
hard on - erection
heeb - Jewish Person
hell - heck
ho - woman
hoe - Woman
homo - homosexual
homodumbshit - idiot
honkey - white person
humping - sexual act


J
jackass - idiot
jap - japanesse person
jerk off - masturbate
jigaboo - African American
jizz - Semen
jungle bunny - african american
junglebunny - african american


K
kike - Jewish Person
kooch - female genitalia
kootch - female genitalia
kraut - german
kunt - female genitalia
kyke - Jewish person


L
lameass - loser
lesbian - homosexual
lesbo - homosexual
lezzie - homosexual


M
mcfagget - homosexual
mick - irish
minge - female genitalia
mothafucka - Jerk
mothafuckin\' - mother loving
motherfucker - mother lover
motherfucking - fornicating with mother
muff - female genitalia
muffdiver - homosexual
munging - sexual act


N
negro - african american
nigaboo - African American
nigga - african american
nigger - african american
niggers - African Americans
niglet - african american child
nut sack - male genitalia
nutsack - male genitalia


P
paki - pakistanien
panooch - femail genitalia
pecker - Penis
peckerhead - idiot
penis - male genitalia
penisfucker - homosexual
penispuffer - homosexual
piss - urinate
pissed - urinated
pissed off - angry
pissflaps - female genitalia
polesmoker - homosexual
pollock - polish person
poon - female genitals
poonani - female genitalia
poonany - vagina
poontang - female genitalia
porch monkey - african american
porchmonkey - African American
prick - penis
punanny - female genitalia
punta - female dog
pussies - Female Genitalias
pussy - female reproductive organ
pussylicking - sexual act
puto - idiot


Q
queef - vaginal fart.
queer - homosexual
queerbait - homosexual
queerhole - homosexual


R
renob - erection
rimjob - dirty sexual act
ruski - Russian


S
sand nigger - middle eastern
sandnigger - middle eastern
schlong - male genitalia
scrote - male genitalia
shit - poop
shitass - idiot
shitbag - idiot
shitbagger - idiot
shitbrains - idiot
shitbreath - Bad Breath
shitcanned - Fired
shitcunt - idiot
shitdick - idiot
shitface - pooface
shitfaced - Drunk
shithead - jerk
shithole - idiot
shithouse - bathroom
shitspitter - butt
shitstain - poop
shitter - defecator
shittiest - worst
shitting - pooping
shitty - bad
shiz - poop
shiznit - poop
skank - dirty girl
skeet - semen
skullfuck - sexual act
slut - sexually popular woman
slutbag - sexually popular woman
smeg - poop
snatch - female genitalia
spic - mexican
spick - mexican american
splooge - ejaculate
spook - White person
suckass - idiot


T
tard - mentally challenged
testicle - male genitalia
thundercunt - idiot
tit - breast
titfuck - sexual act
tits - breasts
tittyfuck - sexual act
twat - female genitals
twatlips - idiot
twats - vaginas
twatwaffle - homosexual


U
unclefucker - homosexual


V
va-j-j - female genitalia
vag - femail genitalia
vagina - female genitalia
vjayjay - female genitalia


W
wank - sexual act
wetback - Mexican
whore - hussy
whorebag - idiot
whoreface - idiot
wop - Italian
In African
Poes / Doos - Pussy
Fok jou - Fuck you
Jy pis my af - You're pissing me off
Hoe - Whore
Slet - Slut
Kak - Shit
Poephol - Asshole
Dom Doos - Dump Pussy
Gaan fok jouself - Go fuck yourself
Tief - Bitch


In Arabic
Koos - cunt.
nikomak - fuck your mother
sharmoota - bitch
zarba - shit
kis - vagina
zib - penis
Elif air ab tizak! - a thousand "dicks" in your ass!
kisich - pussy
Elif air ab dinich - A thousand dicks in your religion
Mos zibby! - Suck my dick!
Waj ab zibik! - An infection to your dick!
kelbeh - bitch
Muti - jackass
Kanith - Fucker
Kwanii - Faggot
Bouse Tizi - Kiss my ass
Khawal - Gay
Sharmoota Haygana - Horny Bitch
Maaras - Pimp
Ebn el Metanaka - Son of a bitch
Mara - bitch (egypt only)
Aha - shit
Khara - shit
gaeheba - Bitch
Khara beek - shit in you (Male)
Khara Beech - Shit in you (Female)
Gawwaad - pimp


In Armenian
Aboosh - Stupid
Dmbo, Khmbo - Idiot
Myruht kooneh - Fuck your mother
Peranuht shoonuh kukneh - The dog should shit on you
Esh - Donkey
Buhlo (BUL-lo) - Dick
Kuk oudelic shoon - Shit eating dog
Juge / jugik - penis
Vorig / vor - ass
Eem juges bacheek doer - Kiss my penis
Eem voriga bacheek doer - Kiss my ass
Toon vor es - You are an ass
Toon esh es - You are a jackass
Metz Dzi-zik - Big Breasts
Metz Jugik - Big penis
Eem bliges dgeedge - Suck my dick
Eshoo kak - Donkey shit


In Bengali
baing chood - sister fucker
chood - fuck/fucker
choodmarani - mother fucker
haramjada - bastard
dhon - dick
gud - pussy
khanki/maggi - whore
laewra aga - dickhead
tor bapre choodi - fuck your dad


In Bulgarian
Gus - Ass
Coochka - Bitch
Pederas - Gay / Fag
Luyno - Shit
Luyno Glava - Shit Head
Peeshka Glava - Penis Head


In Chinese
Cantonese (phonetic)
Poq Gai - "Go Die in the street", general purpose swearword
D'iu ne lo mo - Fuck your mom
sAY Baht Poh - bitch
tiu nia ma chow hai - fuck your mom's smelly cunt
sek si - eat shit
hum kah chan - death to your family!
lok chat - dick
hamsap - horny person
chow fah hai - smelly cheap cunt
gai - whore
lun-yeung, lun tao - dick face and dick head
hai-paw - Cunty woman
jhew lun dou - Pig cock scrotum
ow lun dun jhew hai - ox cock boiled in a pig's cunt
lay da yuen fay gay mm sai sou - You jack off and never wash
Fei hai - Fat cunt


Mandarin (phonetic)
gun ni ma /chao ni niang           - fuck your mom
chao ni niang de zhu zong shi ba dai      - fuck your mom's ancestors grandmas great grandmas
daH bien - shit
Liu mang - standard swear for bastard
Ni ma la bi - Your mother contracts turtles.


Hokkien (Phonectic)
Cheeby - Pussy
Lan Jiao - Dick
Kiu Mo - Pubic Hair
Ni Na Bu - Your Fucking Mother
Chao - Cheeby Smelly Pussy
Lan Hoot - Balls
Neh - Breast
Ka Ni Na Beh Chao Cheeby - Fuck Your Bloody Mother's pussy
Ka Ni Na - Fuck Your mother
Ka Ni Lao Beh - Fuck Your Father
peh bu ki ho lang kan - parents go fuck by someone
peh bu ki ho gao kan - parents go fuck by dogs
and the chao cheebye - smelly cunt
keh - whore
Sai ne niang - Shit on your mother
Gan ni zhu gong di yi meah - Fuck your fore-father number one
baw lan jiao - no cock


Hakka (Phonectic)
diao nia meh - fuck your mom
chew hai - smelly cunt
bot nia meh see tai lang - fuck your mom's smelly cunt
chap jong - bastard
guy - whore
nia meh boon kiu diao - let the dog fuck your mom


FuTsoHua (Phonectic)
SA Nù NE - Fuck your mother.
kho Sih SہI! - Eat shit.
kho SEE! - Go to hell.
SA Nù NE, Nù NE wٍi SA  - Fuck your mother, Your mother I will fuck.
Yu WA KہM - Let's fuck


In Czech
Do prdele - "Up yours"
Mrdat, prcat - very dirty words for "fuck," used only by the lowest people (whores, thugs, etc.)
Chces mrdat? (ksesh mrrdat?)         - "Do you want to fuck?"
Hovno - "shit"
Prsa - Tits
Pinjor - Cock
Hovno Hlava - Shit Head
Peecha - Pussy/Cunt


In Dutch
lul - dick
kut - cunt
kak, stront, schijt - shit
flikker;nicht bruinweker- faggot
reetneuker - ass-fucker
pot - lesbian
eikel - dickhead
hoer - hooker
klootzak - lit. testicle sack - (mean fucker or motherfucker)
eikel - dickhead (mild)
Vuile kankerlijer - dirty cancer-patient (strong)
Smerige kankerhoer - dirty cancer-suffering ho
moederneuker - motherfucker
Rukker - wanker
Spast - spaz
mongool - retard
pooier - pimp
sukkel - dumbfuck
pik omhoog - stiff prick
houd je rotsmoel - shut the hell up
apenaaier - monkey-fucker
droogkloot - boring fuck
sufkut - boring bitch
hoerenjong - son of a bitch/hooker
je moeder - (a response) your momma
Stop het in je nauwe gaatje - Stick it up into your anus
kutwijf - literaly cuntbitch
zakkewasser - testical washer
paardenlul - horsedick
schijtlul - shitdick
engerd - creep
flikker - homosexual
slet - slut
hoerejong - son of a whore
hondelul - dog dick
leeghoofd - airhead


In Estonian
kuradi munn - (Lit. devil's penis)
kuradi puts - (Lit. devil's cunt)
kurat vo~tku - fuck you
kurat, saatan - devil
kusema/pissima (v) - to piss
mine persse! - (Lit. go into ass)
mine vittu - fuck off
munn - penis
nussima,nikkuma (v) - to fuck
piss/kusi - piss
raisk - rotted
sitt - shit
sittuma (v) - to shit
vitt/puts - cunt


In Finnish
vittu - fuck(Lit. cunt)
helvetti - hell
vittupنن - fuckface(Lit. cunthead)
kusipنن - pisshead
paskiainen - bastard(Lit. shidder is more close)
paska - shit
Suksi vittuun - Fuck off, get fuck out of here (Lit. Ski into a cunt)
Vvedن vittu pننhنn   - Draw a cunt over your head
Ime munaa, runkkari     - Suck cock, wanker
ؤitisi nai poroja! - Your mother copulates with reindeer
pimppi = pussy
saatana = satan
perkele = damn(Lit. devil)
molopنن = dickhead
haista vittu = smell cunt
vedن kنteen = jerk off
huora = whore
kirottua = damned(Lit. sweared)


In French
merde - shit
va bouffer ta merde - eat shit
tu m'emmerdes - you're pissing me off
tu me fais chier - you are pissing me off
retourne enculer les mouches - go fuck a cow.
enculé - fuck you
salope/conasse/poufiasse- bitch
ordure - bastard
va te faire voir, (common) va aux diable, fout le camp, va te faire cuire un oeuf, va chier,(common, stronger) te faire voir chez lez Grecs! (old) - go to hell!, Fuck off!
vas te faire foutre - go get fucked
vas te faire enculé - fuck you
fils de pute - son of a bitch
vas te branler - Fuck yourself!
une vieille bique, - an old bitch
un con, une conasse - a moron, an asshole
un trou du cul - an asshole (lit.)
le con, la chatte - cunt, pussy
baiser - to fuck
con comme une bite - (really stupid)
ce sont des conneries   - that's a load of shit
léche moi et fait moi jouir - lick me and make me cum
tête moi le dard, enculé! tête moi le noeud, pédé! - suck my dick, you fucked faggot!
un pédé, une tantouze - a faggot
mes couilles sur ton nez - my balls on your nose
putain, pute - whore
cul - ass
bite - cock
pauvre con - asshole (lit. poor cunt)
vas pisser dans les fleurs           - fuck off
c'est rien que de la merde          - its just a bunch of shit(lit) it's a load of rubbish / it's real trash
va chier - go shit
Chienne, salope, putain - bitch
fils de pute - son of a bitch
ta mère est une salope - your mother is a bitch (it's not customary to involve parents in insults in French)
allez a enfer/va a enfer - go to hell (old)
lèche mon cul - kiss (lit. lick) my ass
Va te branler - go play with yourself
Va te tripoter - go tinker with yourself
Ta gueule, toi! or Ferme ta gueule! Tu te ferme la gueule, oui ou non? Tu vas la fermer, oui? (more common) - Shut your maw (mouth)
Va te faire enculer - Go fuck yourself in the ass (lit: go get fucked in the ass)
Tabernac!, Choleque de merde! - Thanks, ya shitstained cumbuckets
bouffon - asshole, (lit.) buffoon, jester


In French- Quebec
Christ de plote sale! - Fuckin' dirty cunt!
Maudit fif - Dumb Faggot
Suceux de balus! - Cock sucker
Manjeux de graines - said to a faggot that eats pricks
Va fourrer ta mère - Motherfucker
Grosse christ de vache - Fat fucking cow
Va chier - Go shit
Mange de la marde - Eat Shit
p'tit christ - Little bastard
Christ de chien sal - Fuckin' dirty bastard
va te crosser - Jerk off (go fuck yourself)
p'tite queue - Small dick (bad for male!)
Fifi (tapette, homo, moumoune) - Faggot
Mangeux de marde - (someone that he eats shit)
Grosse Bertha - Fat Woman
Ti-cul Gros bucket - Small ass big belly
Noune (plotte) - Cunt
ni cul ni tête - Brainless (unconscient person)
pisseux, chieux, t'es pas game - Chicken
vieux christ (vieux tabarnak) - Old Nasty (masculin)
vieille christ (vieille tabarnak) - Old Nasty (feminin)
va te faire défoncer - Go get assfucked
Fou - Crazy
Stupide - Stupid
Tata - Dumb
Mongole - Brainless (mental handicap)
t'es malade mental! - You're sick in the head
Maudite cruche - Jar head (said to women)
tu sens le tabarnak! - You puke (you smell shit...)
Fourre toé l'doigt dans l'cul - Stick your finger up your ass


In German
Blِdes Arschloch - stupid asshole
Dummes Huhn - stupid chicken
Scheisse - shit
Fotze - cunt
Blِde Fotze - Stupid cunt
Schwuchtl - faggot (noun)
Lesbe - Lesbian (noun)
Mutterficker - motherfucker (literal)
Hurensohn - sonuvabitch
Hure - whore
Depp - idiot
Drecksau - dirty pig
Arschgesicht - "Assface" (Butthead)
Fick dich! - fuck you
Fick mich - fuck me
(dummer) Schweinhund - (dumb) pigdog (archaic)
Schlampe - tramp or slut
das geht dich einen feuchten Scheissdreck an - none of your fucking business
du verdammter Arschficker - you damn assfucker
himmeldonnerwetter - no translation (Lit. heaven thunder weather)
Leck mich am Arsch - lick my ass
mach es dir selber - go fuck yourself
scheisskopf - shithead (literal)
schnoodle noodle - dick snot
Dummkopf  -(lit. stupid head)
Verpiss Dich - Piss off
Wichser - wanker
Arschgeige - (lit.) arse violin, arse fiddle
Hosenscheisser - coward ((small)trouser shitter)
Schweinebacke - double crossing so and so
Dumpfbacke - idiot (mainly for female)
Arschkriecher - person who kisses bosses arse
Schwanz - dick
Affenschwanz - ape-dick


In Greek
vlaca - stupid (noun), moron
Pisoglentis - one who has fun with his ass
xekoliara - girl with torn asshole
mbixtis - one who always fucks
kariolis - motherfucker
psoli - dick
poutsokefalo - dick head
tsimbouki - blow job
mounopano - cunt sheet
gamiola - girl who fucks with everybody
gamo to mouni pou se petage - I fuck the pussy you came from
poutsoskambilo - hitting a face with your dick
hino - I'm cummin'
poutsaras - one with a big dick
paxomouna - girl with bruised pussy-lips
mounoxilo - pussy lip
pisokolito - back door sex
tha se xiso sti mouri - I will cum on your face
davantzis - pimp
Malacca - masturbator
malaka wanker gamisou   - fuck off
Ay gamisou - go fuck off
to mounee tis manas sou - fuck your mother's pussy
mounee - pussy
poutsos - dick
poustis - faggot
Fila mou to kolo- kiss my ass
As to thialo - Go to hell
Skila - Bitch
Boostie Mav-ro malaka skit-tah - nigger dick sucking faggot.
Kane mou pipa   - Blow me / Suck my dick
Salta gamisou - Go fuck yourself
Mouni - Cunt
Kolos - Ass
Tha sou skiso to mouni - I will rip your cunt apart
vromokola - dirty ass
glikotsutsunos - a guy with sweet dick
kolobaras - assfucker
se gamo kai hino, les na pahino?  - popular insult
paliarhido - old balls
Segrafa sta archidia-mu - Bullshit
Gamiseme tora - Fuck me now


In Hebrew
Zonah - whore
Zayin - cock
Harah - shit.
Mishugena - freak
Hutzpa - balls (lot of nerve)
Beitsim - Balls
ben zonah - son of a bitch
lech zayen et ima shelcha - go fuck your mom
zayin - penis
tahat - ass
mitromem mizdayen batahat - gay assfucker
zayin al hakuss hamasrihach shel haima hamechoeret shelcha - fuck your ugly mom's smelly cunt
lech lehizdayen - fuck off
lech zayen para - go fuck a cow
lakek et hatahat sheli  - lick my ass
lakeki li a hadagdegan, zonah - lick my clit you whore
benzona - son of a bitch
lech tiezdayen - fuck you
ben sharmuta - like son of a bitch
manyak - just a cures
coos ima selha - your mother's vagina


In Hindi
chutia - pussy
gaandu - asshole
mah-der chod - mother fucker
tatti - shit
Bhen Chhod bhayn-chod - Sister Fucker
Madar Chhod maa-duhr chod - Mother fucker
Bhai Chhod bha-yee chod - Brother Fucker
Chutiya choo-tia - Fucker
Gaand gaa-nd - Ass
Lund luh-nd - Cock
Chut choot - Pussy
Mammey mumm-aye - Breasts
Jhaant ke bal - Pubic hair
Jhaant ke juye - Pubic hair lice
Chut ke pakode - deep fried pussy
Tatte - balls
Tatta fry - deep fried Balls


In Hungarian
bazd meg a picsadat - fuck your cunt
geci - crap shit kid
fasz - dick
lofasz a segedben - horsedick in your ass


In Indonesian
bangsat - bastard
bule  - caucasian
gila - crazy
isep kontol - blow job
isep kontol gua - suck my dick
kontol - penis
memek - vagina
monyet - monkey
ngentot - fart
ngewe - fucking
pantat - ass
pantat besar - big ass
peler - penis
pentil - nipple
toket - women's breast
toket besar - big breast
jembut - pubic hair
biji - testicles
pentil - nipple
palaji - ( slang ) foreskin
perek - bitch
tai - shit


In Italian
puttana - whore
fungula / scopa - fuck
merda - shit
Vaffanculo - go fuck yourself
No Skuche ala Gats! - what the fuck do you want from my balls?
pezzo di merda - piece of shit
figlio di puttana - son of a whore
Cazzo vai via stronzo - Shit, get out of here jerk
bocchno - blow job
che cazzo - you dick
scopa tua mama - fuck your mother
no me interesso un cazzo- i don't give a damn


baka yaro - stupid bastard
oh Baka - biggest idiot
baka - idiot
busu - extremelly ugly girl
buotoko - likewise but for a guy
minikui - ugly
rippogakusha - rabies
kusatta - rotten
roba - donkey
oni - demon
inoshishi - wildpig
ookiosewada - up yours
okama - faggot
barazoku - faggot
yurizoku or onabe - lesbian
achike - fuck off
Chikushoo - oh Fuck!
Kuso - shit
Kusu o taberu na! - Eat Fucking Shit
Urusai, Kono Bakayaro   - Shut up you noisy idiot!
ChinChin - penis ("thingie")
ketsunoana - Asshole
Pai Pai - Breasts, nipples
onara - fart
onara atama - fart head
onani - masterbate
anata wa onani o shimasuka is - Do you masterbate
kin tama - golden balls
kisama - lord of the donkeys
manko - pussy
baka kuso atama - stupid shit head
ahraywah ohmankogah skeeda - I enjoy pussy very much
Ama - bitch


In Korean
Ssibal-seki / Samanes-seki - Son of shit
eemee sheemee pek poejee dah - your mother has a bald pussy
Geseki - Son of a bitch
Yumago - fuck you
shibseki - bitch, whore etc.
Ko-chu-pado  - suck my dick
Kochu - dick
Dong-mogo - eat shit
K-sa-key - bitch
She-pa-nom - No exact translation but bad
Ja shick  - You are a bastard.


In Latin
Stercum - Shit
Flocci non facio - I don't give a damn
tua mater - your mother
Dormi mecum - sleep with me
Tu es stultior quam asinus - you are dumber than an ass
cunnus - cunt
irrumator - bastard
leno - pimp
mentula - penis
meretrix - prostitute
Orcae Ita! - Hells Yeah!
spucatum tauri - Bull shit
pudor tu - fuck you


In Malaysian
anak haram - bastard
cibai - pussy (?)
pantat - ass
puki/pepek - pussy
puki mak - fuck your mother
saya hendak pukimak - I want to fuck your mom
isap telur - Suck my balls
konek / shuhana /butoh  - dick
tetel - boobs
chin hooi - asshole
bodoh - dumb ass
celaka - idiot
puki-thiam - whore house
bohsia - young horny bitch


In Morrocan
takool zep - Eat the dick (eat my dick)
takool zep ala hamada - Eat the dick of a donkey
zit howa - Get Fucked
mook kebba - Your mother is a whore
zemin book - Your father is queer (gay?)
tinny zep - Kiss my dick
mo - Derogatory for a Moroccan
malik kahell - Your king is a Black (insult)
malik maloof - Your king is a pig
...woodla halum. - Allah wills it.
tet tet - breast


In Norwegian
Helvete - Hell
Pule - Fuck
Faen - Damn
Dritt - Shit
drittsekk - shitbag
Fitte - Cunt
fleskepanne - meathead
pikk - dick
hore - slut
din faens rompeslikker  - you damn asslicker
din mor suger pikk i helvete - your mother sucks cock in hell
dra meg hardt i rompehara / knull meg hardt og fort - fuck me hard and fast
Jوvel = bastard
knulle = to fuck quickly
beise = to fuck hard
pّke = to fuck in the ass
pule = fuck slowly
kّlle = dick
morrapuler = motherfucker
skinkerytter = ass-rider (i.e. homo)
soper = homo
svarte = damn
sّren = damn
dumrian = clumsy idiot
dra meg baklengs inn i fuglekassa = pull me backwards into the bird cage (i.e. "are you kidding?")
kّdd = dick
kukk = cock
penisfuteral = cunt
rوvv = ass
rompe = ass
rass = ass
pul meg i rassen = fuck me in the ass
fّkk deg = fuck you
dوven = damn
dوgger'n = damn
runknisse = wanking gnome
ta ه drوg dو = go masturbate
snabel = dick
snurrebass = dick
mus = mouse (i.e. vagina)
stّgging = someone extremely ugly
lesbe = lesbian
stikk og heng deg = go hang yourself
pell deg = go away (and scratch your ass)
dra laksen = pull the salmon (i.e. jack off)
leke med bevern = to play with the bever (i.e. jack off)
kjerring = bitch
fjert = quick fart
fis = long soundless & smelly, fart
promp = a thick fart
gaurt = any fart
rape = to burb
brّler = a roaming burb
buse = a small piece of snot
kukkost = dick cheese
drّd = shit
din bوsj = you are a shit
din teiting = you are stupid
dumming = someone who is stupid


In Persian
Kosefil - Elephant's Cunt
kosskesh - pimp
coony - Faggot
kesafat - you dirty piece of shit
beshoor - no brained
madar kharbeh - mother fucker
an - shit
kos-khol - sex crazy
amale - dirty piece of shit labor worker
khar - idiot
an damagh - booger
khange khodah - screw-up of god
antareh gav - "annoying cow"
bee-sharaf - [bad insult]
Gendeh  - Bitch or whore
Pedar Sag- Your father is a dog
Khar Coste - Your sister is a bitch
Mardar Sag - Your mother is a dog.


In Polish
huj - dick
dupek - asshole
dziwka - whore (light)
kurwa - whore (hard), fig. "Oh shit!"
spieprzaj - piss off
spierdalaj - fuck off
pojebany - fucked up
pierdolec - fucker
Gَwno (pron. GOOVnoh) - shit
zajebiste - "fucking awesome"
pierdol mnie ty kurwa - fuck me you whore
odpierdol sie huju bo ci zapierdole  - fuck off you dick or I'll fuck you up


In Portuguese
foder - to fuck; Present Indicative: eu
fazer boquete - cock sucking
chupa-me a - suck my cock
foda-se - fuck (figurative)
pica, piroca, caralho - cock
puta, cabra - bitch
encher o saco - piss off
bicha,viado - faggot
vai se foder - Fuck you
vagabundo,velhaco - Asshole, bitch


In Serbian
Jebem ti mater u picku! - I fuck your mother in her pussy!
Bog te jebo! - May God fuck you!
Jebo ti pas mater! - May a dog fuck your mother!
Crko dabogda stoko seljacka! - May you drop dead,you redneck ox
Popusis mi kurac krasni! - Suck my lovely dick!
Peecko smrdlyeeva  - You smelly pussy.
Govno yedno - You piece of shit.
Peechka - pussy.
Sranje! - ohhh, shit!
Some! - you stupid ass.
Yebachu te! - I'll fuck you.
Jebem ti sunce - I fuck your sunshine.
Jebo te Sveti Ilija. - The saint Ilija fucks you.
Jebo te Papa. - The Pope fucks you.
Govedo! - Jerk.
Sisadzijo.- Cock sucker.
Jebem te usta. - I am fuckung you in the mouth.
Jebem te u oko. - I am fucking you in the eye.
Jebiesz jeze - you fuck hedgehogs


In Slovenian
Pejt u pizdu mater! - Go to in your mothers vagina
Preklet vosu! - Cursed donkey
kurac - penis
pizda - vagina
drek - shit
peder - faggot
jebi se - go fuck yourself
kreten - idiot
cepec - moron
kurba - whore
pofafaj mi ga - suck my dick
preklet kurac - goddamn dick
porkadus - goddamn
kmet - peasant, farmer
pirnièan - really stupid person


In Spanish
Marica, maricَn, mariconazo - Gay, big gay, faggot
mariquita - Little gay
chapero - gay bitch
Bastardo - Bastard
Cabron - Fucking Bastard
Polla, nabo, rabo, verga, cipote - Dick
Gilipollas, tontopollas - dickhead, asshole
Pichacorta - little dick
cojones, pelotas, huevos - balls, eggs
Cojonazos - Bigballs
Coٌo, chocho, raja - cunt
Chichi - Pussy
pelos de los huevos/coٌo - Pubic hair
Mierda - Shit
cagar, jiٌar - to shit
Chupame la polla - Suck my dick
Chupamela - Suck it
chupar - tu suck
puta - whore, bitch
zorra, guarra - fox, dirty girl
hijo de puta - son of a bitch, motherfucker
follar, joder, chingar - to fuck
Me cago en ti - I shit over you
Chorra, Pinnus - Stupid
que te jodan - fuck you
que te den por culo - fuck off you
Cabron - fucking bastard
Payaso - Clown
Desgraciado - Unlucky (means "son of a bitch")
calientapollas - cockteaser
me cago en la hostia - Fucking Damn it! (literaly: I shit in the
communion wafers)
me cago en la leche! - I shit in the milk! (means something like "shit, i've have bad luck")
besame el culo - kiss my ass
hijo de mil putas - son of thousand bitches
metete un palo por el culo - shove a stick up your ass
hueles a mierda - you smell like shit
Jode a tu madre - Fuck your mom


South American spanish
Mariposa - Gay (mex.)
joto - faggot (mex.)
Pinga - Dick
Chilito - little dick
panocha - pussy
chimba - pussy (colombian)
chichis - breasts
Chinga tu madre - Fuck your mom
pendejo/pendeja - (m/f) asshole, dickhead, etc.
chingar - to fuck
pinche - kitchboy
Cago en tu leche - I shit in your milk.
hazte cojer - go and get fucked
Pinche Cabron - fucking son of a bitch (not literal)
concha - bitch (argentina)
coger - to fuck (argentina)
vosu - idiot


In Suriname
Yu ma pangpang your mothers cunt
yu kao'lo - your ass
krasi - horny
tongo - french kiss
boeler - gay
boelen - fuckin' in the ass
tolli - dick
poeni - cunt
ie de wang viestie dagoe - you're a vilty dog
ma piema motjo - you dirty whore
bos mie baanaa - kiss my dick
soigie mie baanaa - suck my dick
Sako webo - ball sack


In Swedish
fitta - cunt
kuk - cock
pattar - tits
fan - damn
mammaknullare - motherfucker
kuksugare - cocksucker
knullare - fucker
rِvhهl - asshole
helvete - hell
bِg - faggot
sug min kuk - suck my cock
flens - dick cheese


In Turkish
Siktir lan - get fucked
Anani sikerim - i'll fuck your mum
got veren - ass giver
ibne - faggot
um - cunt
chukumu yala - suck my dick
Yav shak - gay
Oross puh - bitch
Pushtt - pimp
gellbourria salak - come over here wimp


In Yiddish

Putz - dickhead
Yutz - asshole
Schlemeil - always spills his soup
Schlmazel - person who the soup is spilt on
Mishugena - crazy person
Gayn Cacken Ofn yam - Go shit in the ocean.

NB:  http://martik-scorp.blogspot.com എന്ന ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ കോപ്പി അടിച്ചതാണ് ഇത്. ആ ബ്ലോഗിന്‍റെ ഉടമസ്തനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails